ఉపాధ్యాయుల అభివృధ్ది కోసం

జూన్ 6 , 2012 వ తేదీన ఒక క్రొత్తరకమైన సూర్యగ్రహణం జరుగబోతోంది. ఇది శుక్రగ్రహం మన భూగ్రహానికి, సూర్యునికి మధ్య రావడం వలన జరగబోతోంది.
ఖగోళ శాస్రవేత్తలు దీనిని “భూమికి చేరువలో అతిధిగా శుక్రగ్రహం” అని పిలుస్తున్నారు .ఆ రోజున శుక్రున్ని చూడడానికి చాలామంది ఇప్పటినుండే తయారవుతున్నారు. ఈ శుక్రగ్రహం ఒక నల్లని బిందువులాగా నిదానంగా సూర్యుని వలయానికి దగ్గరగా ఆకాశంలో కదలి వెళుతుంది.
ఆంగ్ల మూలం నిరుజ్ మోహన్ రామానుజం, తెలుగు సేత యన్.నాగరాజు

పేజీలు

18617 registered users
7272 resources