అభ్యసనం

ఇది దయా హృదయాన్ని కలిగి సీతాకోకచిలుకల పెంపకాన్ని ఒక ప్రవృత్తిగా గల ఒక ఔత్సాహికునికి సంబధించిన ఒక కథ. అవి వాటి కొశము నుండి బయటకు రావడానికి పడే కష్టాలను చూసి చలించిపోయాడు. అందుకని అది సులభంగా బయటకు రావడానికి ఆ కోశానికి తన చేతిగోరుతో చిన్న మార్గాన్ని ఏర్పరిచాడు. ఈ సీతాకోక చిలుక ఎప్పటికి తన రెక్కలను ఉపయోగించలేక పోయింది.

ఈ  పధ్ధతిలో పిల్లలలో పదాల స్థాయిని గుర్తించడానికి అతనిలోని మౌఖిక భాషాస్థాయిని  ఉపయోగించుకొం టారు. ఈ పధ్దతి పిల్లల ఆలోచనలను గౌరవించి, వాటిని వివిధారూపాలలో ముఖ్యంగా మౌఖికంగా వెలిబుచ్చాడానికి ప్రాధాన్యతనిస్తారు.దీనినే  తరువాత ఉపాధ్యాయుడు కానీ విద్యార్థి కానీ వ్రాతరూపంలో ప్రదర్శిస్తారు.

భాషానుభవాల ద్వారా భాషాభ్యసనం:

 

17934 registered users
6760 resources