ఎత్తుగా ఎగురుతూ

ఇది రెండవ తరగతి విద్యార్థుల కోసం, ఇందులో చెందూ కలలో ఎగురుతూ తాను ఏమేమి చూసింది ఇందులో వివరించారు. పిల్లల ఊహాలోకం ఇందులో ఆవిష్కృతమౌతుంది. 

18097 registered users
6936 resources