ఇంటికి వెళ్ళడం

అనే ఈ పుస్తకం  2 వ తరగతి విద్యార్థుల స్థాయిది. ఇందులో ఒక అమ్మాయి ఇంటిదగ్గర నాన్నాను కలవడానికి ఆత్రంగా బడివిడుస్తానే బడినుండి ఎలా ఇంటికి వచ్చిందో ఆ అమ్మాయి మాటలలోనే వివరిస్తుంది. 

18096 registered users
6936 resources