கலையும் கணிதமும் சந்தித்தல்-வடிவங்கள்

கோடுகளைப்  போன்று வடிவங்களும் எங்கும் உள்ளது! இச்செய்முறைத்தாளைப் பயன்படுத்தி குழந்தைகள் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள வடிவங்களைக் கண்டறிந்து, அவர்களாகவே சில சாதாரணமான வடிவியல் வடிவங்களை உருவாக்கலாம்.

இணைப்புஅளவு
ceymurraittaall-klaiyum_knnitmum_cntittl-vttivngkll.pdf233.52 KB
18473 registered users
7227 resources