வியக்கத்தக்க தீவுகள்

Duration: 
00 hours 21 mins
தீவுகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன? தீவுகளின் வகைகள் என்னென்ன? இந்தியாவிலுள்ள தீவுகள் என்னென்ன? பவளப்பாறைகளை எவ்வாறு அழிவிலிருந்து காப்பாற்றலாம்? முதலியவற்றை விளக்கியுள்ளது இக்காணொளிக்காட்சி. இது விஞ்ஞான் பிரசார் நிறுவணத்தின் படைப்பாகும்.
 
நன்றி: விஞ்ஞான் பிரசார்

கருத்துகள்

editor_kn's படம்

Very informative video. I can follow Tamil. Yet can you share the English version If possible the Kannada version?

editor_kn's படம்

Very informative video. I can follow Tamil. Yet can you share the English version If possible the Kannada version?

18487 registered users
7228 resources