காற்றுத் தடை

Duration: 
00 hours 02 mins
இக்காணொலிகாட்சி புதுவை அறிவியல் இயக்கத்தின் "துளிர் இல்ல"த்தின் செயல்பாடுகளில் ஒன்றான விளையாட்டு மூலம் அறிவியலைக் கற்றலின் ஒரு வகை விளையாட்டான, கற்றுத் தடை பற்றி சிரிய காகித அட்டைத் துண்டு மூலம் குழந்தைகள் கற்ற போது காட்சியாக்கப்பட்டது.
 
நன்றி: தமிழ்நாடு/புதுவை அறிவியல் இயக்கம்
18481 registered users
7227 resources