வடிவியல்

துண்டு காகிதத்தை மடித்து தடத்தை ஏற்படுத்தினால், நேர் கோடுகளை உருவாக்கலாம். அச்செயல், கோடுகளுக்கும் கோணங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை கண்டுபிடித்து, தெளிவுப்படுத்திக்காட்டுவதற்கான, ஒரு சுவாரசியமான வழியாகும்.

இந்தப் பயிற்சிக்குத் தேவையானது எல்லாம் ஒரு பழைய செய்தித் தாள் மட்டும் தான். அந்தச் செய்தித் தளை பலவிதமாக மடித்து கீழ்க்கண்ட 5 தொப்பிகளையும், 1 மூடி போட்ட பரிசுப் பெட்டியையும் செய்து மகிழலாம். 

18610 registered users
7272 resources