பரிணாம வளர்ச்சி

மாற்றம் என்பது நிரந்தரமானது. ஜோஹன் வோன் கீத் சொன்னதை போல, " நாம் எப்பொழுதும் மாறிக்கொள்ள வேண்டும், புதுப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும், புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், ‘னமது வாழ்வு கடினமாகும். வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே, எவன் ஒருவன் வாழ்கிறானோ, அவன் மாற்றங்களுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும்".

இந்த மின் வலைப் புத்தகம் ஆங்கில மூலத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாகும்.

மூல ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமோவ்

தமிழாக்கம்: அரங்கசாமி.

இந்தப் புத்தகத்தின் பாடப் பிரிவுகள்:

  1. பரிணாம வளர்ச்சி
  2. உயிரின் முதல் தோற்றம்
  3. புரோட்டீங்களும், நியூக்ளிக் அமிலங்களும்.
  4. ஆதிகால வாயுமண்டலம்.
  5. பரிசோதனை

டார்வின் கொள்கைக்கு முன்பிருந்து, டார்வின் கொள்கை வரையும் அத்துடன் தற்போதைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியினை பலவாறாகக் கோடிட்டுக் காட்டி, இன்னும் பல சுவையான தகவல்களையும் இறுதியில் பலவிதமான பரிசோத்னைகளின் முடிவுகளையும் விளக்கும் ஒரு சிறந்த கருவூலப்படைப்பாகும்.

18489 registered users
7233 resources