சூரிய மண்டலம்

முகவுரை:

புவியியல் சம்பந்தப்பட்ட பலவிதமான பயிற்சித்தாள்கள் இங்கே இருக்கின்றன. இந்தப் பயிற்சித்தாள்களில் உள்ள பயிற்சிகள் குழந்தைகளின் ஆராய்ச்சி, கவனிப்பு மற்றும் சிந்திக்கும் திறமையை வளர்க்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த மாதிரியான தலைப்புகள் பற்றிச் சிந்திக்க குழந்தைகளைத் தூண்டும்.

புவியியல் பாடப்பயிற்சித்தாள்கள்                                 சூரிய மண்டலம்

I. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து வட்டமிடவும்.

18587 registered users
7253 resources