சிந்தனைகளை மேம்படுத்தும் கேள்விகள்

பகலில் பல் மருத்துவராகவும், இரவில் வலைத்தள சித்திரத்தொடரை உருவாக்கும் ஓவியராகவும், தனக்கென ஒரு தனியிடத்தை உருவாக்கிக்கொண்டவர் கிராண்ட் ஸ்னிடர். போராட்டம் மற்றும் கனவுகளும், ஓவியமும் கற்பனையும், கவிதைகள், அப்பாவித்தன்மை ...போன்ற  எல்லாவற்றையும் தனது தூரிகையால் தீட்டியுள்ளார். கேள்விகள் கேட்டல் பற்றிய மாதிரி சித்திரத்தொடர் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பறையில் உரையாடல்கள் நடக்காத வரையிலும், அது சலிப்பையும் ஏற்படுத்தும், உயிரற்றதாகவும் இருக்கும்.

 

சரியான கேள்விகள் கேட்பது மாணவர்களுக்குப் பல நிலைகளில் உதவக்கூடும். அவர்களுடைய சிந்தனை மற்றும் புரிதலை உயரிய இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல இதனால் முடியும். ஆசிரியர்கள் கலந்துரையாடலுக்கு வழி வகுக்கும் வகையில் கேள்விகளைக் கேட்க வேண்டும். மிகவும் எளிமையாக உண்மையைப் புரிந்து கொள்வதிலிருந்து  அனுமானித்தல், புதிய சூழ்நிலைகளுக்குத் தக்கவாறு தகவல்களைப் பயன்படுத்துவது மற்றும் தகவலை அலசுவது போன்றவற்றிற்கு செல்ல வேண்டும். கதையின் வழியே கேட்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட வகை கேள்விகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள் பல நிலைகளில் சிந்திப்பதையும், புரிதலையும் வளர்க்கவும், மதிப்பீடு செய்யவும் உதவும். 

18474 registered users
7227 resources