காவிரி நதி

கதை சொல்லுதல் என்பது ஒரு கலை. அந்தக் கலையை ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அதில் கற்றுத் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும். ஏனென்றால், கதைகள் சொல்லிப் பாடம் நடத்துவதைக் காட்டிலும் வேறு சிறந்த வழி இல்லை. கற்பனைக் கதவுகவுகளைத் திறப்பதற்கும், தகவல்கள் – உண்மைகள் ஆகியவைகளைக் குழந்தைகள் அறிந்து கொள்வதற்கும், கதைகள் தான் உதவுகின்றன.

19861 registered users
7801 resources