கவனிப்புத் திறன்

நீங்கள், விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில் எவ்வளவு சிறந்தவர்கள்? கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை அடிப்படையாக கொண்டு, சாதாரண விளையாட்டு ஒன்றை விளையாடுவோம்.

இது இலைகள் மட்டுமே தேவைப்படும் எளிய கைவினைச் செயல்பாடு ஆகும். இலைகளைக் கொண்டு வேலை செய்யும் போது தங்களைச் சுற்றியிருக்கும் வெவ்வேறு வகையான செடிகளையும்/மரங்களையும் குழந்தைகள் அறிந்து கொள்ள இது ஊக்குவிக்கிறது. இந்த அறிவு தாவரவியல் மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் வகுப்புகளுக்கும் பயன்படும்.

18627 registered users
7275 resources