கங்கை உற்பத்தி

கதை சொல்வது என்பது ஒரு திறமை. இதை ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் வளர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். குழந்தைகளுக்குக் கதைகளின் மூலம் கற்பிப்பதைத் தவிர சிறந்த வழி வேறெதுவும் இல்லை. கற்பனை கதைகள் மூலம் தகவல் மற்றும் உண்மை நிகழ்வுகள் போன்ற கதவுகள் குழந்தைகளுக்குத் திறக்கப்படுகின்றன. மக்கள் அவர்கள் வாழும் இடங்கள் மற்றும் புதிய பண்பாடுகள் இவற்றைக் கதைகளின் மூலம் அவர்கள் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். புதிய எண்ணங்கள் மற்றும் விஷயங்களை அவர்கள் பரிசோதித்துப் பார்க்க இது உதவுகிறது. இந்தக் கதைகளின் மூலம் நதிகள் பற்றிய சுவராசியமான கல்வியைப் பெறுவதுடன் மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கலாம்.

17827 registered users
6718 resources