இயற்கையை நேசிப்போம்

இயற்கைச் சூழ்நிலையில் நடந்து செல்வது மற்றும் முகாம் அமைத்துத் தங்குதல் ஆகியவைகள் இயற்கையை அறிவதற்கான மாணவர்களுக்குக் கிடைக்கும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். இந்த மாதிரியான சுற்றுப்பயணங்களுக்கு அதிக நேரமும், பணமும் தேவைப்படுவதால் இவைகள் அரிய சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கின்றன. எனவே தொலைதூர இடத்திற்குச் செல்லாமல் இங்கே நம் அருகிலேயே அமைந்திருக்கும் இயற்கையை கவனித்து கற்றுக் கொள்ள நாம் முயற்சிப்போம்.  

 

18587 registered users
7253 resources