சிப்கோ போராட்டம்

இந்த பவர் பாயிண்ட் காட்சிகள் உள்ள படைப்பினை மாணவர்கள் மனதில் மரங்களிடம் அன்பு பாராட்டும் நற்பண்பை வளர்க்கப் பயன்படுத்தலாம். அத்துடன், மரங்களை வெட்டுவதைத் தடுக்கும் இயக்கத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் மக்களின் கருணைப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கவும் இந்த படைப்பு பயன்ப்டும். 

18487 registered users
7228 resources