நீயும் நானும் மற்றும் பேரிடரும்

இந்த மின் நூல் பலரது கருத்துகள், பலரது உழைப்பின் பலனாக உருவாக்கப் பட்டது. இந்நூல் மாணவர்களுக்கு பெரிதும் பயன்படும். இதில் பல அறிவியல் விவரங்களுடன் பயிற்சிகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருளடக்கத் தலைப்புகளைப் பார்த்தாலே இது புரியும்.ஆசிரியருக்கான இப்புத்தகத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது? என்ற குறிப்புகள் இந்நூலிலேயே கொடுக்கப்பட்டதை முதலில் படிக்கவும். ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இதைப் பயன்படுத்திப் பயனடைய வேண்டுகிறோம். 

 

 

Download Document: disastermanual-tam.pdf
18473 registered users
7227 resources