தண்ணீர் .. தண்ணீர்

தண்ணீர் .. தண்ணீர் என்ற மின் நூலின் கருத்தாக்கம் மற்றும் வடிவமைத்தவர்கள்: B.ஷாஷ்வதி,   .பியுஷ் செக்காரியா; பொருளடக்கம்: ஷாஷ்வதி, பியுஷ் செக்காரியா, மீனா தீர்த்தகிரி, வெங்கடெசன், தியாகு.

இந்த மின் நூலின் பொருளடக்கம்:

  1. தண்ணீர் தங்கமணியை சந்தியுங்கள்.
  2. தண்ணீரின் இன்றியாமை.
  3. தண்ணீர் சுழற்சி
  4. நம்மிடம் உள்ள மொத்த தண்ணீர் எவ்வளவு?
  5. தண்ணீர் பயன்கள்.
  6. தண்ணீர் ஆதாரங்கள்.
  7. தண்ணீர் மாசு
  8. தண்ணீர் பாதுகாப்பு
  9. மாற்றத்தை உண்டாக்க நீங்கள் செய்யக் கூடிய சில செயல்கள்.
  10. நன்றி.

இந்த புத்தகத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை முதலில் படிக்கவும்.(இது இந்நூலிலேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது).

இந்த நூலின் சிறப்பு அம்சம் இதில் 16 செயல்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

தண்ணீரைப் பற்றிய அறிவியல் விவரங்கள் மிகவும் எளிய முறையில் படங்களுடன் விளக்கப்பட்டிருப்பதால், ஆசிரியர்கள் இதை நேரடியாகவே பயன்படுத்தும் முறையில் உள்ளது. இதை பள்ளியில் மட்டும் பயன்படுத்தும் பாடப்பொருளாக இல்லாமல், அனைவரும் தன் அன்றாட வாழ்வில் கற்றதை நடைமுறைபடுத்த இன்நூல் உதவும்.

 

Download Document: water-tam.pdf
18490 registered users
7234 resources