வகுப்பறை வளங்கள்

19861 registered users
7801 resources
FUN WITH STORIESபாடப் பயிற்சிகள் | By Nabanita Deshmukh |  மே 14, 2018 மொழி | 0 Likes

Stories are meant to be enjoyed! Dissecting a story like a surgeon is not the main objective.

திசைமானி-அக்டோபர் 2017E-Book | By Thisaimaani |  நவ 20, 2017 கலைகள், சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, மொழி, கணிதம், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes
மன்னர் மன்னன்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  நவ 08, 2016 மொழி | 2 Likes

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-4, பருவம்-3, பாடம்-6லுள்ள "மன்னர் மன்னன்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்.

தமிழின் சிறப்புகள்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 31, 2016 மொழி | 1 Like

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-3, பருவம்-3, பாடம்-6லுள்ள "தமிழின் சிறப்புகள்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்.

உணவுத்திருவிழாபாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 26, 2016 மொழி | 0 Likes

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-5, பருவம்-2, பாடம்-2லுள்ள "உணவுத்திருவிழா" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்.  ஆசிரியர் திரு. இரா.

களப்பயணம் செல்வோம்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 25, 2016 மொழி | 0 Likes

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-5, பருவம்-3, பாடம்-1லுள்ள "களப்பயணம் செல்வோம்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்.  ஆசிரியர்கள் திரு. நல். கருணாநிதி மற்றும் திரு.

பழமொழிபாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 20, 2016 மொழி | 0 Likes

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-4, பருவம்-2, பாடம்-3லுள்ள "பழமொழி" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம். 

பக்கங்கள்

வகுப்பறை வளங்கள்