பல ஆண்டுகளாக இந்தியக்கொடி

 

 

இந்தியக்கொடியின் காலைவரிசை

 

சர்கா 1880

 

 1906 ஆம் வருடம்

 

1907 ஆம் வருடம்

 

 

 

 

 1917 ஆம் வருடம்

 

 

 1921 ஆம் வருடம்

 

 

 1931 ஆம் வருடம்

 

1943 ஆம் வருடம்

 

தற்போது

அனைத்து படங்களும் விக்கிமீடியா ஃபௌண்டேஷனிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது

தகவல்கள் Archive India தளத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது

கருத்துகள்

kollihillskarthi's படம்

Thanks sir. such a great news, sofor we never saw.

18487 registered users
7228 resources