நடனமாடும் காரணிகள்

இந்த காரணியாக்களுக்குரிய நடனம் குழந்தைகளின் கவனத்தை ஈர்க்கவல்லது. இதில் ஒரு சிலவற்றை குழந்தைகளிடம் காண்பித்து மற்றவைகளை குழந்தைகளிடம் யோசித்து உருவாக்கச் சொல்லுங்கள். அவர்களாகவே எவ்வாறெல்லாம் கொண்டுவருகிறார்கள் என்பதை பாருங்கள் ! ப்ரெண்ட் யோர்ஜே வின் (Brent Yorgey's) காரணிகாணல்வரைபடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு  ஸ்டீபன் வான் வோர்லே யால் (Stephen Von Worley ) உருவாக்கப்பட்டது.  

 

Error: Embedded data could not be displayed.

http://www.datapointed.net/visualizations/math/factorization/animated-diagrams/

 

 

 
18490 registered users
7234 resources