கோள்களின் நிலைகள் - ஆகஸ்ட் 10 முதல் செப்டம்பர் 9 வரை - ஆசிரியர் - சே. பார்த்தசாரதி.

கோள்களின் நிலைகள் -  ஆகஸ்ட் 10 முதல் செப்டம்பர் 9 வரை

ஆசிரியர் - சே. பார்த்தசாரதி.

தமிழ் நாடு அறிவியல் அமைப்பின் வெளியீடான  ”துளிர் “இதழில் வெளியிடப்பட்ட சமூக அறிவியல் கட்டுரை இது.

ஆகஸ்ட் 10 முதல் செப்டம்பர் 9 வரையில் வானத்தில் தோன்றும் பல கோள்களின் நிலைகளை படத்துடன் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

முழு விவரங்கள் கீழே உள்ள இணைப்பைச் சொடுக்கி அறியவும்.

 

 

19214 registered users
7452 resources