ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರ್ಚೆ

ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕೂಲಿಮಠಗಳಿದ್ದವು.ಕೂಲಿ ಮಠ ಎಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ...

ಇವರಿಂದ Jaikumar Mariappa | Mar 04, 2013

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೫.೫ ವಿಲಿಯನ್ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ...

ಇವರಿಂದ suvarnamalipatil | Nov 23, 2012

ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಹು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥಹ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು...

ಇವರಿಂದ Shiva Shankar | Nov 21, 2012

ತಂತ್ರಜ್ಙಾನವು ನಮ್ಮವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು, ಇಂದು...

ಇವರಿಂದ Jaikumar Mariappa | Nov 12, 2012

ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸಬಹುದು? ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡದೇ...

ಇವರಿಂದ Jaikumar Mariappa | Sep 01, 2012

ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಆದರ್ಶ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತ್ತು....

ಇವರಿಂದ Jaikumar Mariappa | Aug 06, 2012

ಪುಟಗಳು(_e):