ಆನೆ

ಭಾಗ- 1

ಹಸು

ಕರಡಿ

ದುಂಬಿ

ಒಂಟೆ

ಬೆಕ್ಕು

ನಾಯಿ

ಡಾಲ್ಫಿನ್

ಬಾತು ಕೋಳಿ

ಆನೆ

ಕಪ್ಪೆ

ನೀರು ಕುದುರೆ

ಕುದುರೆ

ಸಿಂಹ

ಭಾರತದ  ಆನೆ ಯನ್ನು (Elephas maximus indicus ) 2010 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

18587 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7253 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು