ಇತರೆ

ಸಮಾನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜರೂರತ್ತು....

ಕೊಡುಗೆ: MARIGOUDA | Aug 25, 2016

ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ...
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೆ..?
ಈ ಮೂಲಕ ಶುರವಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ....

MORAL EDUCATION

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is being disappeared from our curriculum as it is must for the source of molding character of the child,the principle of education should be in a such manner under which the pupils must effectively tern their mind toward the positivism.
in this efforts the moralities of lessons plays an important role.so this should effectively be included in the forth coming syllabic.

MORAL EDUCATION

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is being disappeared from our curriculum as it is must for the source of molding character of the child,the principle of education should be in a such manner under which the pupils must effectively tern their mind toward the positivism.
in this efforts the moralities of lessons plays an important role.so this should effectively be included in the forth coming syllabic.

ಕಾಗದ

ಕೊಡುಗೆ: editor_kn | Jun 6, 2016

ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ? ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ? ಅದರಿಂದ ಎನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ ಬಹುದು ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 

ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ.

 

about social studies

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Dec 1, 2015

By SSPATIL@59 | Dec 1, 2015
R/S
Presently I am a teacher of TLH-III and Geo-civic.so my student frequently asks many Questions like syllabic and Non-syllabic of which they asked this question as below so please clarify anybody if they aware of it.
thanking you.

Question

1) what does it mean ? GIS ,GPS & GPRS
2) What it is the deference between GIS AND GPS ?

18613 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7272 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು