ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

MORAL EDUCATION

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is being disappeared from our curriculum as it is must for the source of molding character of the child,the principle of education should be in a such manner under which the pupils must effectively tern their mind toward the positivism.
in this efforts the moralities of lessons plays an important role.so this should effectively be included in the forth coming syllabic.

MORAL EDUCATION

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is being disappeared from our curriculum as it is must for the source of molding character of the child,the principle of education should be in a such manner under which the pupils must effectively tern their mind toward the positivism.
in this efforts the moralities of lessons plays an important role.so this should effectively be included in the forth coming syllabic.

MORAL EDUCATION

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is being disappeared from our curriculum as it is must for the source of molding character of the child,the principle of education should be in a such manner under which the pupils must effectively tern their mind toward the positivism.
in this efforts the moralities of lessons plays an important role.so this should effectively be included in the forth coming syllabic.

ಇಂದು ಶಾಲಾ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಕೊಡುಗೆ: editor_kn | Sep 3, 2012

ತಂತ್ರಜ್ಙಾನವು ನಮ್ಮವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು, ಇಂದು ಶಾಲಾ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡದೇ ಬೋಧನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಕೊಡುಗೆ: editor_kn | Aug 30, 2012

ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸಬಹುದು? ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡದೇ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು?

18621 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7282 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು