ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:cribsheet10.gif
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Color
16466 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6562 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು