ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

 

http://zenpencils.com/comic/40-never-give-up/

/

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

SHASHIDHARA.S.B.'s picture

practice makes man perfect.

19007 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7424 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು