ಸಮಾನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜರೂರತ್ತು....

ಕೊಡುಗೆ: MARIGOUDA | Aug 25, 2016

ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ...
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೆ..?
ಈ ಮೂಲಕ ಶುರವಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ....

19504 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7754 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು