ಕಾಗದ

ಕೊಡುಗೆ: editor_kn | Jun 6, 2016

ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ? ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ? ಅದರಿಂದ ಎನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ ಬಹುದು ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 

ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ.

 

18327 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7150 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು