ಚತುರ ಸಮಸ್ಯೆ-5 ,6,7,8

ಹತ್ತು ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:

Resource Info

ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ

ಗಣಿತವು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ಚತುರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ.

ಕಾಲಾವಧಿ: 
(ಇಡೀ ದಿನ)
ಪೀಠಿಕೆ: 

ಚತುರ ಸಮಸ್ಯೆ-5 : :  ಹತ್ತು ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಸೂಚನೆಗಳು:
     ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅದು ಒಂದಂಕಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡಂಕಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.  ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ .  ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಗಿರಬೇಕು.  ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಬರೆಯಿರಿ.  5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿ 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಬರೆಯಿರಿ.  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತನೇ ಹಂತ ಬರುವ ವರೆಗೂ ಬರೆಯಿರಿ.  
 ಈಗ ವಾಸ್ತ್ತವವಾಗಿ ಕೂಡದೇ ಈ ಹತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.  ಸಾಧ್ಯವೇ?  ಉದಾ: 5 ಮತ್ತು 3 ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ.  ಈಗ ಉಳಿದ 8 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮೊದಲನೇ ಹಂತ(ಊಹಿತ)    5
ಎರಡನೇ ಹಂತ(ಊಹಿತ)    3
 ಮೂರನೇ ಹಂತ    8
ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ    11
ಐದನೇ ಹಂತ    19
ಆರನೇ ಹಂತ    30
ಏಳನೇ ಹಂತ    49
ಎಂಟನೇ ಹಂತ    79
ಒಂಬತ್ತನೇ ಹಂತ    128
ಹತ್ತನೇ ಹಂತ    207
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ    539

  ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು 7 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು.  ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವವನು 7 ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  7ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 7 ನೇ ಹಂತದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 11 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿರಿ.  ಬರುವ ಉತ್ತರವೇ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಗುವ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.  ಉತ್ತರ: ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು:  49 (7ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ) x 11 = 539.

ಚತುರ ಸಮಸ್ಯೆ: 6:  ಊಹಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಿರುಗುಮುರುಗು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ಮೂರಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲು ಹೇಳಿ.  ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿರುಗುಮುರುಗು ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಹೇಳಿರಿ.  ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೇಳಿರಿ.  ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ  ಒಂದು ಅಂಕಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಿರುಗುಮುರುಗು ಸಂಖ್ಯೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ.  ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಉತ್ತರ:  ಹೀಗೆ ಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಧ್ಯದ ಅಂಕಿಯಾವಾಗಲೂ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  ಇನ್ನು ಆತ ಹೇಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಅಂಕಿ ಆಗಿದ್ದು 4 ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯು ತಪ್ಪದೇ 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  ಅಂದರೆ 9-4=5.  ಈಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ 495.  ಉದಾ: ____ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಊಹಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ -257 ಅದರ ತಿರುಗು ಮುರುಗು ಸಂಖ್ಯೆ 752.  752-257 =495.  ಈಗ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 4 ಮತ್ತು 9 ನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದರೆ  ಉಳಿದ ಸಂಕ್ಯೆ 5 ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.  ಈಗ 9 ರಿಂದ 5 ನ್ನು ಕಳೆದರೆ 4 ಬರುತ್ತದೆ.  ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಿ ಮಧ್ಯದ ಅಂಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ 9.  ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ: 495.  ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ 9-4=5 ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು 495 ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಚತುರ  ಸಮಸ್ಯೆ -7:  

ಸೂಚನೆ 5+5+5=550 ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಿ. (ನೀವು ಒಂದು ಗೆರೆ ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯ ಬಹುದು).  ಉತ್ತರ:  545+5=550 + ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದರೆ ಅದು 4 ಆಗುತ್ತದೆ.  ಆಗ ಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.  

ಚತುರ ಸಮಸ್ಯೆ: 8:  ಸೂಚನೆ: ಒಂದು ತ್ರ್ರಿಬುಜದ ಮೂರು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 6 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬಳಸದೇ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೂ ಇರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 10, 11, 12 ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

 

18998 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7423 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು