ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರ್ಚೆ

 How understand the abstract concepts like motion of planets,,, climate,density ,,etc concepts...

ಇವರಿಂದ Shivaraj Chikkalli | Jul 11, 2020

DEAR FRIENDS
AS we know that today existing tenth TLH in karnataka text book comprises...

ಇವರಿಂದ SHIVARAJ PATIL | Nov 22, 2016

ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ...
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ...

ಇವರಿಂದ MARIGOUDA MUDDANAGOUDRA | Aug 25, 2016

ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ...
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ...

ಇವರಿಂದ MARIGOUDA MUDDANAGOUDRA | Aug 25, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is...

ಇವರಿಂದ SHIVARAJ PATIL | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is...

ಇವರಿಂದ SHIVARAJ PATIL | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is...

ಇವರಿಂದ SHIVARAJ PATIL | Aug 18, 2016

ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ? ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ? ಅದರಿಂದ...

ಇವರಿಂದ Jaikumar Mariappa | Jun 06, 2016

By SSPATIL@59 | Dec 1, 2015
R/S
Presently I am a teacher of TLH-III and Geo-civic.so...

ಇವರಿಂದ SHIVARAJ PATIL | Dec 01, 2015

It is the time of REVIEW and RETROSPECT within the inner sense of teacher the they should aware...

ಇವರಿಂದ SHIVARAJ PATIL | Nov 29, 2015

 "CCE  ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ...

ಇವರಿಂದ Jaikumar Mariappa | Sep 05, 2013

it is dificult to control the children without possitive fear ( magic stick) as popullar dialoge...

ಇವರಿಂದ SHIVARAJ PATIL | Aug 07, 2013

ಪುಟಗಳು(_e):